ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง