ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง