ประชุมสภาเทศบาลฯสมัย ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช