ประชุมสภาเทศบาลฯวิสามัญ สมัย ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช