ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง