ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง