ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง