ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนแม่ทะ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2

|

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่วางผัง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการจัดทำผังเมืองรวม กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้แทนประชาชน ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ในพื้นที่วางผังในการนี้