ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสิริราช ประจำปีการศึกษา 2568

|

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสิริราช จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2568 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสิริราช เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้