ประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประเด็นดังนี้

  1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
  4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประพฤติมิชอบ
  6. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลสิริราช ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป