ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2564

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวม และนำมาจัดทำ/ปรับทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช