ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ฯ อปพร. ตำบลสันดอนแก้ว

|

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2565 สมาชิกอปพร. ตำบลสันดอนแก้ว เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร. และเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลสันดอนแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. มีอำนาจหน้าที่สั่งการ ควบคุม และกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และอปพร. ในสังกัด ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดให้ อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร. โดยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร. กลางกำหนด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในที่ประชุม