ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช

|

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อติดตาทและประเมินแผนพัฒนาและรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลสิริราช