ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะนโนธุรกิจ และอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

|

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดจัดทำโครงการสำมะนโนธุรกิจ และอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2565

เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว