ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริราช เรื่องข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช.

|

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกัยขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในพื้นที่ ผ่านหน่วยงานที่อยู่ใต้กำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ให้ได้รับทราบสิทธิประโยชน์และสามารถสมัครสมาชิกกองทุนได้อย่างทั่วถึง เทศบาลตำบลสิริราช ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)