ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผ่าน Line Official

|

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) ว่า พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 หมวด 6 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานกำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีหน้าที่กำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและตามแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ กกพ. จึงพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องปัญหาการให้บริการไฟฟ้าสำหรับประชาชน ผ่าน Line Official หรือ Line ID @ERCvoece (ระบบ Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน