ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3

|

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง แจ้งว่ากำหนดดำเนินงานโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมประชาชนเครือข่ายจิตอาสา ให้ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในด้านการศึกษา การมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รวมถึงของใช้ที่จำเป็น เพื่อให้เด็กไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา พร้อมการเปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนให้กับเด็กโดยตรง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน ในวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้เด็กที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 1,072 คน ทั่วประเทศ อายุระหว่าง 2-18 ปี ที่อาจเป็นเด็กเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา เด็กจากข้อมูลระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ เด็กจากระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก และเด็กจากการติดตามเด็กแรกเกิดที่อายุเกิน 6 ปี และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กจะเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะสังคม ต่อไป

อำเภอแม่ทะจึงขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือ สนับสนุนชุดนักเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายธีวัฒน์ การินตา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 08-48109954 เป้นผู้ประสานงาน