ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

|

ศูนย์ประสานงานและจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสิริราช ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว ท่านที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสิริราช

โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 ) เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 6 -12 กันยายน 2564) โดยสามารถยื่นหนังสือได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ ส่งไปยัง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสิริราช (ห้องทะเบียน) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ