ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การกำหนดเขตปลอดบุหรี่

|

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 คณะทำงานเพื่อดำเนินควบคุมผลิตภัณฑ์ในหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิริราช กำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ ดังนี้

1. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช หอประชุมใหญ่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

2.โรงเรียนเทศบาลสิริราช และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช

3. สถานที่ออกกำลังกาย อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช