ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาาการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

|

ด้วยในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอันนต์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาค องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตาม QR Code