ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคําขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กําหนดเปิดรับคําขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการรับคําขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงเทศบาลตำบลสิริราชขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเชิญชวนผู้พิการที่มีคุณสมบัติ เข้ายื่นคําขอ ตามเอกสารแบบคำขอ ดาวน์โหลดได้ที่https://drive.google.com/…/1ucNscWIOmUr71vfZhCWcyIv3jwe