ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

|

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดินป้ายบนอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๓) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย
(ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบ กิโลกรัม

(ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่า ความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้้าหนักเกินกว่าที่ก้าหนดในกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้าหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นส้าหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา ๔ กฎกระทรวงก้าหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป

ตามกฎกระทรวง ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ข้อ ๘ ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นส้าหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น
ข้อ ๑๓ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน ๓๒ เมตร

บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๕ ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา ๒๑, มาตรา ๓๑) ต้องระวางทา จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖ หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท
มาตรา ๖๖ ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตามคาสั่ง จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท
มาตรา ๗๐ ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือ จำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น ๒ เท่าของโทษตามมาตรานั้น