ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า โครงการพาณิชย์…ลดราคา “ช่วยประชาชน” ปี 2565 เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ตามวันเวลา และสถานที่ ดังนี้

|