ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้างต้น

|

ด้วยเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่างของเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566) ตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำหนวน 1 อัตราทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอโอน สามารถยื่นเอกสารหลักฐานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054 – 209581 , e-mail saraban@sirirach.go.th และ LINE ID @161jubci ในวันและเวลาราชการ