ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

|

เทศบาลตำบลสิริราชได้กำหนดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)โดยเน้นบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการช่วยป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมในระดับเยาวชนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เทศบาลตำบลสิริราชขอประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช ในวันและเวลาราชการ สนใจติดต่อโทร 054-209581 งานสาธารณสุข