ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

|