ประกาศ กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

|

เทศบาลตำบลสิริราช ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษษ ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนที่ 73 ก วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สาระสำคัญ ของกฎกระทรวงฉบับนี้ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ให้ยื่นแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่ม ประกอบด้วย (1) ส่วนเกรอะ มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้ใช้ดักเศษขยะและไขมัน เป็นต้น (2) ส่วนบำบัด ใช้บำบัดน้ำเสียจากส่วนเกรอะให้เป็นน้ำทิ้ง ต่อไป