ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

|