ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกคนพิการเข้ารับการจ้างงานเชิงสังคม เทศบาลตำบลสิริราช

|

ตามที่เทศบาลตำบลสิริราช ได้ประกาศการรับสมัครสรรหาและคัดเลือกคนพิการ เพื่อเข้ารับการจ้างเชิงสังคม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช

หากบุคคลใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์ ทั้งนี้จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2567