ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

|

ตามที่สภาเทศบาลตำบลสิริราช ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้กำหนดสมัยปรัชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนดเวลา 29 วัน