ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมุลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564

|