ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนวจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|