ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

|

ตามที่ เทศบาลตำบลสิริราช ได้ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตำบลสิริราช จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีการสอบพนักงานจ้างทั่วไป เดิมคือวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นั้น ในการนี้เทศบาลตำบลสิริราช ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ทั้ง 3 ตำแหน่ง เป็นวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่สอบ ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 3 มิถุนายน 2565