ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

|

ตามที่เทศบาลตำบลสิริราช ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลสิริราช จำนวน 3 ตำแหน่งนั้น บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีกำหนดคัดเลือกดังนี้