ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

|

ด้วยเทศบาลตำบลสิริราช จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อ ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร 054 – 209581 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 -13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ