ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

|