ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าบ้านนายแว่น นันตา – ลำห้วยแม่วะ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|