ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

|