ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบะญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

|