ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม ของเทศบาลตำบลสิริราช

|