ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No GIFT POLICY ประจำปี 2567

|

พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช อ่านประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลสิริราช และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No GIFT POLICY ตามโครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร และสนับสนุนนโยบายของรัฐในการต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากร ทั้งฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ขอให้คำมั่นที่จะนำพา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสิริราชทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตว์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกันทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ