ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง

|

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามในประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า รวมถึงให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 15 มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 ประกาศกำหนดให้ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง และเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันไฟป่าหรือเหตุจำเป็นอื่น