ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

|

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ covid19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งจังหวัดลำปางอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปางจึงมีประกาศดังนี้1. การคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง 1.1 มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับท่าอากาศยานลำปาง สถานีรถไฟลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างเข้มงวด รวมไปถึงให้ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะสำหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ต้นทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและจังหวัดตากโดยเพิ่มความเข้มงวดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติรวมทั้งการตรวจคัดกรองการเดินทางการจัดระบบและระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กำหนด จากนั้นให้ดำเนินการกลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรคและตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test ด้วย1.2 บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและจังหวัดตาก ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางและด่านตรวจสถานีตำรวจแม่พริกพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรคและตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test2.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันครั้งหนึ่งน้อยกว่า 100 คน โดยต้องดำเนินการดังนี้ 2.1 ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ 2.2 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 2.3 สำหรับการจัดกิจกรรมที่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางไปแล้วให้ถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศฉบับนี้แทนประกาศ ณ.วันที่ 18 กรกฎาคม 2564