ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการแนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสติภาพเด็กการส่งเสริมความประพฤติเด็ก และการดำเนินการต่อเต็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

|