ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID– 19)) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ พ.ศ. 2563

|