นิทรรศการงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

|

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมต้อนรับ ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะทำงาน ที่เดินทางตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เยี่ยมชมนิทรรศการงานด้าน อววน.ที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปางใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการบริหารจัดการขยะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง