ทำความสะอาดระบบประปา บ้านสันดอนแก้ว

|

กองช่างเทศบาลตำบลสิริราช โดย นายชัยโรจน์ เลิศวิไลรุ่งกิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และนายพรศักดิ์ วังคีรี นายช่างโยธา เทศบาลตำบลสิริราช พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการทำความสะอาดระบบประปา บ้านสันดอนแก้ว เพื่อทำความสะอาดโคลน ใบไม้ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆ สะสมตะไคร่น้ำหรือลูกน้ำ