ต้อนรับคณะ กมธ.วิสามัญฯ แก้ปัญหาออกประทานบัตรเหมืองแร่ฯ

|

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราชให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ในโอกาศการศึกษาดูงานของ กมธ.วิสามัญฯ แก้ปัญหาออกประทานบัตรเหมืองแร่ฯ สภาผู้แทนราษฏร ซึ่งนำโดย นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ประธานกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ เป็นการมาศึกษาการดำเนินการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษัท SCG บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการประกอบกิจการเหมืองโดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการดูแลพื้นที่ประกอบการและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ และเน้นการสนับสนุนชุมชนให้เกิดการพัฒนาและ่วยเหลือตนเองได้ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสิริราชโมเดล โดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ให้การต้อนรับ