th Thai

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินแปลงตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช หมู่ที่ ๓ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง