ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา หมู่บ้าน

|

กองช่างเทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ประปาหมู่บ้าน ตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเก็บตัวอย่างน้ำประปา มีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน